พ.อ.ลูกเพ็ชร เสียงก้อง

ตั้งแต่ ๒๑ ส.ค.๓๔ ถึง ๒๐ ต.ค.๓๖

พ.ต.ชาญณรงค์ สังข์สีทอง

ตั้งแต่ ๒๑ ต.ค.๓๖ ถึง ๑๗ ก.ค.๓๗

พ.อ.สมนึก เจียมสกุล

ตั้งแต่ ๑๘ ก.ค.๓๗ ถึง ๓๑ มี.ค.๓๘

พ.ท.ธรรมนูญ ทรัพย์สำรวม

ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๓๘ ถึง ๑๗ ธ.ค.๓๘

พ.ท.สุวิทย์ อัมพรรัตน์

ตั้งแต่ ๑๘ ธ.ค.๓๘ ถึง ๓๑ มี.ค.๔๐

พ.ท.สุเทพ เกิดเฉลิมไชย

ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๔๐ ถึง ๒๖ ก.พ.๔๒

พ.ท.ประวิทย์ เบื้องกลาง

ตั้งแต่ ๒๗ ก.พ.๔๒ ถึง ๖ พ.ย.๔๓

พ.ท.สุภรัตน์ เงินบำรุง

ตั้งแต่ ๗ พ.ย.๔๓ ถึง ๑ ต.ค.๔๔

พ.ท.วิทยา ปี่ทอง

ตั้งแต่ ๒ ต.ค.๔๔ ถึง ๓๑ ก.ค.๔๖

พ.ท.จตุพร วงค์ศรีเผือก

ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๔๖ ถึง ๑๐ ม.ค.๔๘

พ.ท.ฐิติรัตน์ สุวัณณะศรี

ตั้งแต่ ๑๑ ม.ค.๔๘ ถึง ๑๐ เม.ย.๕๐

พ.ท.วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์

ตั้งแต่ ๑๑ เม.ย.๕๐ ถึง ๑๐ เม.ย.๕๑

พ.ท.ประสิทธิ์ หมอทรัพย์

ตั้งแต่ ๑๑ เม.ย.๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๑

พ.ท.กิรชิต คุณาวงค์

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๑ ถึง ๑ เม.ย.๕๒

 

พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์

ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ ถึง ๓๑ เม.ย.๕๒

 

พ.อ.กิรชิต คุณาวงค์

ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๕๒ ถึง ๑๖.ธ.ค.๕๔

 

พ.อ.ศิวดล นนท์ชัยวัฒน์

ตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค.๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐

พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร

ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๕ ถึง ๓๑ ก.ย.๕๘

 

น.อ.เขมชาต พิทักษ์ธรรม ร.น.

ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๙

 

พ.อ.นพดล ระวีวรรณ

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐

น.อ.ธนวิทย์ ธีรชาติดำรง

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๑

พ.อ.จิรวุธ ศรฤทธิ์ชิงชัย

ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๑ ถึง ๓ ก.พ.๖๓

พ.อ.เนตรรัตนะ จุลเนตร

ตั้งแต่ ๔ ก.พ.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สบบง

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ ถึง ปัจนจุบัน